Regulamin platformy i sklepu internetowego "Knopek Pełną Gębą"

1) INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupu usług i produktów za pomocą platformy internetowej znajdującej się pod adresem internetowym https://knopekpelnageba.pl/ (dalej również jako „Platforma”), którego właścicielem jest Łukasz Konopek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą KPG Łukasz Konopka, ul. Jastrzębia 10, 05-420 Józefów, NIP: 5321994998, e-mail: biuro@knopekpelnageba.pl (zwany dalej “Usługodawcą”) 

1.2. Szczególne uprawnienia przyznane konsumentom na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), a o których w niniejszym Regulaminie mowa w ust. 8, nie mają zastosowania do klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. 

1.3. Możliwość korzystania z Portalu oraz oferowanego w jego ramach usług uzależniona jest od posługiwania się przez Klienta w tych celach komputerem, który posiada dostęp do Internetu oraz zainstalowaną, aktualną lub jedną z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej, na systemach operacyjnych Windows 10, Windows 11, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

a) Mozilla Firefox; 
b) Opera; 
c) Google Chrome;
d) Microsoft Edge; 
e) Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0.

1.4. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

2) DEFINICJE/SŁOWNICZEK

2.1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Cena – oznacza całkowitą cenę Produktu brutto (tj. zawierającą należny podatek VAT), podaną w Sklepie w chwili składania Zamówienia;
 2. Konto Użytkownika – przestrzeń sieciowa Klienta, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z której Klient może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym;
 3. Produkt – oznacza łącznie wszystkie oferowane za pośrednictwem Platformy Produkty fizyczne oraz usługi (w tym przede wszystkim usługa udostępniania Treści Cyfrowych)
 4. Produkt Fizyczny – oznacza towary materialne oferowany w ramach Platformy, które Klient otrzymuje w formie fizycznej lub na fizycznym nośniku;
 5. Treści Cyfrowe – oznaczają wszystkie udostępniane odpłatnie za pośrednictwem Platformy: nagrania dźwiękowe, nagrania video, opisy, instrukcje lub wszelkie inne treści niematerialne, do których Klient otrzymuje dostęp po wykupieniu odpowiedniej usługi; 
 6. Usługi – usługi, o których mowa w ust. 3.1 pkt 1-3 oraz 5;
 7. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży lub o świadczenie usług opisanych w tym Regulaminie, stanowiące ofertę zawarcia umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

3) RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

3.1. Za pośrednictwem Platformy, Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi elektroniczne:

 1. Konto użytkownika;
 2. Składanie Zamówień i umożliwienie Klientom zawierania z Usługodawcą umów o świadczenie usług, w tym umowy o udostępnienie Treści Cyfrowych oraz umowy o przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego we wskazanym miejscu i czasie;
 3. Składanie zamówień i umożliwienie Klientom zawierania z Usługodawcą umów sprzedaży Produktów Fizycznych;
 4. Newsletter Usługodawcy;
 5. Dostęp do Treści Cyfrowych na Platformie.

3.2. Szczegółowy opis Produktów, w tym cena, treść/zawartość, okres dostępu itd. znajduje się w odpowiednich zakładkach Platformy dotyczących poszczególnych Produktów. 

3.3. Usługodawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Platformy, w tym wprowadzać nowe Produkty, modyfikować ceny i części składowe Produktów, a także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, w tym akcje promocyjne z wykorzystaniem unikatowych kodów promocyjnych przeznaczonych dla konkretnych Klientów. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia, a wprowadzone przez Usługodawcę na późniejszym etapie zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży.  

4) KONTO UŻYTKOWNIKA 

4.1. Skorzystanie z Usług oferowanych na Platformie wymaga założenia Konta Użytkownika.

4.2. Konto Użytkownika zakładane jest przy składaniu pierwszego Zamówienia na Platformie poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: adres e-mail, nazwę użytkownika oraz hasła do Konta Użytkownika. 

4.3. Z chwilą złożenia zamówienia Konto Użytkownika zostaje utworzone, a Usługodawca przesyła na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie dokonania zakupu oraz utworzenia Konta Użytkownika.

4.4. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

4.5. Po założeniu Konta Użytkownika każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta Użytkownika.

4.6. Usługodawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania na Platformie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

4.7. Konto Użytkownika utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta Użytkownika na Platformie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

4.8. W celu usunięcia Konta Użytkownika z Platformy należy skontaktować się e-mailowo biuro@knopekpelnageba.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Usługodawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Użytkownika.

4.9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania konta Konta Użytkownika w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Usługodawca jest także uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika z ważnych powodów, w szczególności którymi są:

 1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu z Platformy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
 2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;

4.10 O zamiarze zablokowania Konta Użytkownika Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany na Platformie. Zablokowanie Konta Użytkownika zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

5) SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIE UMOWY

5.1. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust 12.2 Regulaminu.

5.2. W celu złożenia Zamówienia tj. zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, Klient w pierwszym kroku powinien wybrać Produkt i kliknąć znajdujący się przy nim przycisk „Dodaj do koszyka”. W jednej transakcji Klient może dodać do Koszyka kilka Produktów.

5.3. W kolejnym kroku Klient poprzez wybranie ikony Koszyka może przejść bezpośrednio do formularza Zamówienia lub najpierw do podsumowania zawartości Koszyka umożliwiającego wprowadzenie modyfikacji do Zamówienia lub dodanie kodu promocyjnego, a następnie do formularza Zamówienia. 

5.4. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia zawierającego dane płatności. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

5.5. Klient przed złożeniem Zamówienia zostaje poinformowany o głównych cechach Produktu, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach lub ich braku, a także dostępnych formach płatności. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, co potwierdza poprzez zaznaczenia odpowiedniego okna. 

5.6. Po wypełnieniu formularza Zamówienia oraz wyborze formy płatności, Klient klika przycisk “Kupuję i płacę”, co powoduje przekierowanie Klienta do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, gdzie Klient dokonuje płatności. 

5.7. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

5.8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu Produktu Fizycznego lub Usługi.

5.9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy bądź przez innego operatora płatności, przy czym w przypadku usługi dostępu do Treści Cyfrowych dostęp udzielany jest niezwłocznie po otrzymaniu płatności. 

6) PŁATNOŚCI I DOSTAWA

6.1. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty poprzez skorzystanie z:

 1. serwisu Przelewy24 lub
 2. serwisu PayU (w tym płatność kartą z PayU i raty PayU)

6.2. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań działającą pod marką Przelewy24 oraz spółkę PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań. 

6.3. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną.

6.4. Dostawa Produktów Fizycznych odbywa się za pośrednictwem kuriera Kurier Inpost na adres podany w formularzu Zamówienia. 

6.5. Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Dostawy są realizowane na terytorium Unii Europejskiej. W przypadku dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, szczegóły dostawy, w tym jej koszty, są uzgadniane z Klientem indywidualnie. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca w oddzielnej wiadomości poinformuje Klienta o sposobie, koszcie i terminie dostawy. W takim wypadku, do zawarcia umowy sprzedaży Produktu fizycznego dochodzi dopiero po akceptacji ww. warunków przez Klienta.

7) DOSTĘP DO TREŚCI CYFROWYCH

7.1. Usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu Treści Cyfrowych świadczona jest za pośrednictwem Platformy przez określony w opisie Treści Cyfrowej okres czasu. Dostęp do Treści Cyfrowych możliwy jest 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem ust. 9.5 Regulaminu. 

7.2. Dostęp do Treści Cyfrowych oferowany jest w pakietach lub pojedynczo. 

7.3. Świadczenie usługi rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług zgodnie z ust. 5 niniejszego Regulaminu tzn. od tego momentu rozpoczyna się bieg okresu, na który został wykupiony dostęp do Treści Cyfrowych. 

7.4. Klient ma dostęp do wykupionych Treści Cyfrowych za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika w zakładce “Twoje kursy”. 

8) PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez wysyłkę pisma na adres: KPG Łukasz Konopka, ul. Jastrzębia 10, 05-420 Józefów, NIP: 5321994998, lub poprzez e-mail na adres biuro@knopekpelnageba.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć też na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, dostępnym na  https://knopekpelnageba.pl/. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

POBIERZ WZÓR KLIKAJĄC TUTAJ.

8.2. Klientowi będącemu konsumentem zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.3. W razie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży dotyczącej Produktu fizycznego Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt fizyczny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

8.4. Usługodawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta, w tym kosztów dostarczenia sprzedanych Produktów Klientowi. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.6. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Usługodawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 

9) ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

9.1. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne wykonywanie ćwiczeń prezentowanych w ramach Produktu fizycznego lub Treści Cyfrowych przez Klienta i ich następstwa.

9.2. Przystępując do ćwiczeń i wykonywania zadań, o których mowa powyżej Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie proponowanej aktywności fizycznej.

9.3. Ćwiczenia prezentowanych w ramach Produktu fizycznego lub Treści Cyfrowych nie stanowią diagnozy lekarskiej. W przypadku występowania problemów zdrowotnych Klient powinien skonsultować się z lekarzem przed przystąpieniem do zajęć i wykonywania ćwiczeń.

9.4. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę nie powodują okoliczności niezależne od Usługodawcy, w szczególności: (a) niesprawność sprzętu należącego do Klienta, (b) ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet lub (c) inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające z postępowania sprzecznego z Regulaminem lub zaniechania Klienta.

9.5. Usługodawca dokłada wszelkich starań by świadczone Usługi w ramach Platformy były na najwyższym poziomie i były dostępne bez przerw, jednakże Usługodawca zastrzega prawo do czasowego zawieszenia dostępności Platformy w przypadku konieczności przeprowadzenia niezbędnej konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Platformy. W takiej sytuacji Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na Platformie. 

10) REKLAMACJE

10.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi, Klient ma prawo złożyć reklamację.

10.2. Reklamacje mogą być składane przez Klienta pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy lub elektronicznie na adres biuro@knopekpelnageba.pl.

10.3. W reklamacji Klient powinien wskazać jej przedmiot, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Klientem (np.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Usługodawca może zwrócić się do Klienta o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

10.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji.

10.5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania uważa się za jej uznanie.

10.6. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Klientem, Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia jej bez rozpatrzenia.

10.7. Klient, który zawarł z Usługodawcą Umowę jako konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11) NEWSLETTER

11.1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Usługodawcy.

11.2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć oraz zgodę na jego otrzymywanie oraz podały adres poczty elektronicznej.

11.3. Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W w tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą pisząc na adres: biuro@knopekpelnageba.pl. 

12) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

12.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Platformy i usług oferowanych przez Usługodawcę. 

12.3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych Klientów. 

12.4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i celów przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies. 

13) WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach Platformy (Treści Cyfrowe, nazwa, logo, zdjęcia, opisy, oprogramowanie, przykłady realizacji itd.), w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy lub od których uzyskał stosowne zgody, chyba że w ramach Platformy jednoznacznie wskazano inaczej. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie tych treści bez zgody Usługodawcy lub podmiotów, o których mowa powyżej, w tym przede wszystkim używanie ich do jakichkolwiek celów handlowych lub marketingowych.

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. W trakcie korzystania z Portalu oraz korespondencji z Usługodawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

14.2. Usługodawca może w celach związanych z badaniem satysfakcji wysyłać na adres e-mail Klientów komunikację z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji.

14.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

14.4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 6 października 2022 r. 

Shopping Cart